On Returning to Song Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Path leading from Shaolinsi to 達摩洞 Damodong on Songshan.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王維滿On Returning to Song Mountain
        Wang Wei 701-761

The clear stream girdles the long slope,
Carriage horses amble with ease, with ease.
Flowing water seems to be purposeful.
Evening birds in pairs return. 
Barren city walls overlook the old ford,
Fading sunlight fills the autumn mountains.
Far and distant--below Sung's height;
I've come home, and close the gate.
 
Guī Sōngshān Zuò
Wáng Wéi 701-761

Qīng chuān dài cháng bó,
Chē mǎ qù xiánxián;
Liúshuǐ rú yǒu yì,
Mù qín xiāng yú huán.
Huāng chéng lín gǔ dù,
Luò rì mǎn qiū shān;
Tiáodì Sōng gāo xià,
Guī lái qiě bì guān.
 
Translator: Paul Kroll 譯者

 
 
Related Items:
Sōngshān 嵩山
 
Shàolínsì 少林寺
 
Dámó Miànbìdòng 達摩面壁洞
Hénán 河南