A Visit to the Broken Hill Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of Maoshan, near Poshansi in Jiangsu

Slideshow  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

A Visit to the Broken Hill Temple
Chang Jian fl 749

 
Tí Pòshān Sì Hòu Chányuàn
Cháng Jiàn fl. 749

Qīngchén rù gǔ sì,
Chū rì zhào gāo lín;
Zhú jìn tōng yōu chù,
Chán fáng huā mù shēn.
Shān guāng yuè niǎo xìng,
Tán yǐng kōng rén xīn;
Wàn lài cǐ dōu jì,
Dàn yú zhōng qìn yīn.
 
Translator:

 
 
Related Items:
Máoshān 茅山
 
Pòshānsì 破山寺
 
Jiāngsū 江蘇