A Visit to the Broken Hill Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of Maoshan, near Poshansi in Jiangsu

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

常建A Visit to the Broken Hill Temple
Chang Jian fl 749

 
Tí Pòshān Sì Hòu Chányuàn
Cháng Jiàn fl. 749

Qīngchén rù gǔ sì,
Chū rì zhào gāo lín;
Zhú jìn tōng yōu chù,
Chán fáng huā mù shēn.
Shān guāng yuè niǎo xìng,
Tán yǐng kōng rén xīn;
Wàn lài cǐ dōu jì,
Dàn yú zhōng qìn yīn.
 
Translator:

 
 
Related Items:
Máoshān 茅山
 
Pòshānsì 破山寺
 
Jiāngsū 江蘇