The Old Charcoal Seller


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易
滿

使使The Old Charcoal Seller
Bai Juyi 722-846

Lamenting Hardships Caused by the Palace Purchasing Procedure

Old Charcoal Seller,
cutting wood, making charcoal in the sounthern hills,
face soot-colored, covered with dust and grime,
sidelocks grizzled, all ten fingers black,
peddling charcoal to get money--and what does it go for?
Clothes for the body, food for the mouth.
But--pitiful!--his body clad in one thin robe,
he worries how much his coal will bring, praying for cold weather.
Last night snow outside the city heaped up a foot deep;
at dawn he sets off in his cart, wheels crunching over frozen ruts.
Ox exhausted, driver hungry, sun already high,
they rest in the mud by the market's south gate.
And who are these two horsemen arrogantly galloping by?
Yellow-robed palace attendent with his white-shirted lackey.
Hand waving a document, mouth barking out an order,
he turns the cart around, shouts at the ox, heads off north.
One whole load of charcoal, a thousand catties and more,
but when palace attendents whisk it away, what good are regrets?
Half a rollof cheap red silk, a swatch of damast
tied to the ox's horn--this their "full payment" for the charcoal!
 
Mài Tàn Wēng
Bái Jūyì 722-846

Kǔ gōngshì yě.

Mài tàn wēng,
Fá xīn shāo tàn nánshān zhōng,
Mǎn miàn chén huī yān huǒ sè,
Liǎng bìn cāngcāng shí zhǐ hēi.
Mài tàn dé qián hé suǒ yíng?
Shēn shàng yīshang kǒu zhōng shí.
Kělián shēn shàng yī zhèng dān,
Xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán.
Yèlái chéng wài yì chí xuě,
Xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé.
Niú kùn rén jī rì yǐ gāo,
Shì nán mén wài ní zhōng xiē.
Piānpiān liǎng jì lái shì shuí?
Huǎng yī shǐzhě bái shān ér.
Shǒu bǎ wénshū kǒu chēng chì,
Huí chē chì niú qiān xiàng běi.
Yì chē tàn, qiān yú jīn,
Gōngshǐ qū jiāng xī bù dé.
Bàn pǐ hóng shā yí zhàng níng,
Jì xiàng niú tóu chōng tàn zhí.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

Notes:
From Burton Watson's book of translations of Bai Juyi poems; Po Chu-I Selected Poems, Columbia University Press

 
 
Related Items: