Day After Day


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Children's playground on Ryokan's Kugamisan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

良寬Day After Day
        Ryokan 1758-1831

Day after day
        again 
                day after day,
I lend my body
        to play with the children.
Wrapped in my sleeves
        two or three balls,
I cannot eat or drink more
        of this peaceful spring day
 
Rírí Rírí
Liángkuān 1758-1831

Rírí rírí yòu rírí,
Jiān bàn értóng sòng cǐ shēn.
Xiù guǒ qiúzǐ liǎng sān gè,
Wú néng bǎo zuì tàipíng chūn.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Kugamisan 國上山
 
Gogoan 五合庵
 
Japan 日本
Niigata 新潟
Niigataken 新潟県