The Statue of Vimalakirti By Yang Hui-Zhi of the Tang, At Tianzhusi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

輿(
)
使

The Statue of Vimalakirti By Yang Hui-Zhi of the Tang, At Tianzhusi
Su Shi 1036-1101

Once there was a Master Yu who lay ill and dying
So his friend Master Ssu went to inquire after him.
Tottering over to the well, Yu gazed at his reflection
And sighed, "What has the maker of things done to me?"
Now as I contemplate this ancient statue of Vimalakirti,
Sick bones jutting out like a dried-up tortoise shell,
I see that realized men have transcended life and death,
And that this body comes and goes like drifting clouds.
Worldly men are satisfied only when achieving fame,
Though my health is good, my soul is already weary.
This old man is spiritually whole and needs nothing;
Laughing and chatting, he can tame the wildest beast.
When he was alive, when people asked about the Way,
He bowed his head in silence, in his heart he knew.
To this day this old statue has not said a word,
And, like Vimalakirti, neither dies nor rots away.
None of the local farmers' wives think to fix it,
Sometimes a field mouse nibbles at its whiskers.
Seeing it makes people lose their heads and run away,
For who can stand up to him, this Master of No Words?
 
Wéimó Xiàng Táng Yáng Huìzhī Sù Zài Tiánzhùsì
Sū Shì 1036-1101

Xīzhě Zǐyú bìng qiě sǐ,
Qí yǒu Zǐsì wǎng wèn zhī.
Piánxiān jiàn jǐng zì tànxī,
Zàowù jiāng ān yǐ wǒ wéi.
Jīn guān gǔ sù Wéimó xiàng,
Bìng gǔ lěi wéi rú kū guī.
Nǎi zhī zhì rén wài shēngsǐ,
Cǐ shēn biànhuà fúyún suí.
Shìrén qǐ bù shuò qiě hǎo,
Shēn suī wèi bìng xīn yǐ pí.
Cǐ sǒu shén wán zhōng yǒu shì,
Tánxiào kě què qiān xióngpí.
Dāng qí zài shí huò wèn fǎ,
Fǔ shǒu wúyán xīn zì zhī.
Zhì jīn yíxiàng wū bù yǔ,
Yú xī wèi sǐ wú zēng kuī.
Tiánwēng lǐfù nǎ kěn gù,
Shí yǒu yě shǔ xián qí zī.
Jiàn zhī shǐ rén měi zì shī,
Shuí néng yú jié wúyán shī.
 
Translator: Beata Grant

Notes:
Su Shi's first posting was in Fengxiang, west of Changan (Xian) in Shaanxi.

Finding: SSSC 1:110-111

From Beata Grant's Mount Lu Revised, Buddhism in the Life and Writings of Su Shih, University of Hawaii Press/Honolulu.

 
 
Related Items:
DōngHú Fēngxiáng 東湖風翔
Fēngxiáng 風翔
Shǎnxī 陝西