Spring: Written at the Lake


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Lotus in profusion on West Lake, Hangzhou.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易Spring: Written at the Lake
Bai Juyi 722-846

Spring comes to the lake, looking like a painting,
jumbleed peaks circling the flat inlay of water.
Pines line the hill face, a thousand banks of emerald;
moon dots the heart of the waves, one round pearl.
Early rice plants poking up--nap of a blue felt carpet;
new rushes spreading over the water like green gauze skirts and sashes.
The fact I've yet to break away from Hangzhou--
half is because I'm held here by this lake!
 
Chūn Tí Hú Shàng
Bái Jūyì 722-846

Hú shàng chūn lái sì huàtú,
Luàn fēng wéirào shuǐ píng pū.
Sōng pái shānmiàn qiān chóng cuì,
Yuè diǎn bōxīn yì kē zhū.
Bì tǎn xiàntóu chōu hàndào,
Qīng luóqún dài zhǎn xīn pú.
Wèinéng pāo dé Hángzhōn qù,
Yíbàn jù liú shì cǐ hú.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江