Early Winter


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Incense Burner Peak viewed from near Donglinsi

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易
Early Winter
        Bai Juyi 722-846

Tenth month south of the Yangtze, splendid weather,
winter landscapes delightful as the flowering spring,
frosts so light they don't kill the lush vegetation,
warm sunshine drying the broad sandy flats.
Yellow leaves on the old paper mulberry look like new shoots;
white limbs of the winter cherry, blooming out of season.
At such times I envy idlers who can get drunk--
five-horse officials aren't allowed in the taverns!
 
Zǎo Dōng
Bái Jūyì 722-846

Shíyuè jiāngnán tiānqì hǎo,
Kělián dōng jǐng sì chūn huá.
Shuāng qīng wèi shā qīqī cǎo,
Rì nuán chū gān mòmò shā.
Lǎozhè yè huáng rú nèn shù,
Hán yīng zhī bái shì kuáng huā.
Cǐshì què xiàn xiánrén zuì,
Wǔmǎ wú yóu rù jiǔjiā.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Dōnglínsì (East Forest Temple) 東林寺
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江