Calling on a Taoist Priest in Daitian Mountain but Failing to See Him


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Tianshan, Xinjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

鹿

Calling on a Taoist Priest in Daitian Mountain but Failing to See Him
Li Bai 701-762

A dog barks amid the sound of water;
Peach blossoms tinged by dew take on a deeper tone.
In the dense woods at times I see deer;
By the brook I hear no bells at noon.
Wild bamboos divide the blue haze;
Tumbling waterfalls hang from the green cliff.
No one can tell me where you are,
Saddened, I lean against the pines.
 
Fǎng Dàitiānshān Dàoshì Bú Yù
Lǐ Bái 701-762

Quǎn fèi shuǐ shēng zhōng,
Táohuā dài yǔ nóng;
Shù shēn shí jiàn lù,
Xī wǔ bù wén zhōng.
Yě zhú fēn qīng ǎi,
Fēi quán guà bì fēng;
Wú rén zhī suǒ qù,
Chóu yǐ liǎng sān sōng.
 
Translator:

 
 
Related Items:
Tiānshān 天山
 
Xīnjiāng 新疆