An Inscription For The Studio of


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(

蘇軾


An Inscription For The Studio of
Su Shi 1036-1101

Layman Dongpo asked Ziyou about the Way. Ziyou replied using
Buddhist terminology; he said:"[When the] Original Mind is
illuminated, [then] ignorance will be illumined."The layman
was delighted and, quoting from the words of Confucius, 
said:"[The one phrase that embraces the spirit of] the 
threehundred poems of the Book of Poetry is 'Having no 
depraved thoughts.'"Now, [as soon as one] has thoughts, 
there is [the possibility] of their being depraved; 
[but if] one has no thoughts, then [one might as well be a 
clod of] dirt or [a piece of] wood. Is there not then only 
one way of achieving the way: by having thoughts without 
there being an object of those thoughts? Thus, one wraps 
one's head [in a piece of cloth] and sits upright, and 
passes the entire day in silence. With clear eyes gazing 
straight ahead without focusing on anything [in particular] 
one collects one's mind and ordrs one's thoughts and has 
no [particular] feelings. In this way [one may] attain the 
way; so I named my studio "Having No Depraved Thoughts" 
and wrote an inscription for it as follows:

Great calamities stem from the possession of a body,
If one had no body, then one would never fall ill.
In stillness naturally comes complete illumination,
A mirror facing a mirror--the mirror of non-self.
It is like using water to cleanse water:
The two waters in fact share the same purity.
Spacious and at ease between heaven and earth
Completely alone with myself, I sit upright.
 
Sīwúxié Zhāi Míng (Bìn Xù)
Sū Shì 1036-1101

Dōngpō Jūshì wèn fǎ yú Zǐyóu. Zǐyóu bào yǐ fóyǔ,
yuē:"Běnjúe bì míng, wú míng míng jué." Jūshì xīnrán yǒu
dé yú Kǒngzǐ zhī yán yuē:" Shīsānbǎi, yì yán yǐ bì zhī,
yuē sī wúxié." Fú yǒu sī jiē xié yě, wú sī zé tǔmù yě,
wǔ hézì dé dào, qí wéi yǒu sī ér wú suǒ sī hū? Yúshì
fújīn wēi zuò, zhōngrì bù yán. Míng mù zhí shì, ér wú
suǒ jiàn. Shè xīn zhèng niàn, ér wú suǒ júe. Yúshì
dédào, nǎi míng qí zhāi yuē Sīwúxié. Ér míng zhī yuē:

Dà huà yuán yǒu shēn,
Wú shēn zé wú bìng.
Kuòrán zì yuán míng,
Jìng jìng fēi wǒ jìng.
Rú yǐ shuǐ xǐ shuǐ,
Èr shuǐ tóng yí jìng.
Hàorán tiāndì jiān,
Wéi wǒ dú yě zhèng.
 
Translator: Beata Grant

Notes:
"During his time in Huizhou, Su Shi spent much time practicing some form of meditation, whether Buddhist, Taoist, or a combination of the two. In a piece written in 1096, toward the end of his time in Huizhou, he once agian tries to provide a Confucian justification for his meditation practice."--Beata Grant

Finding: SSWC 2:575-576

From Beata Grant's Mount Lu Revised, Buddhism in the Life and Writings of Su Shih, University of Hawaii Press/Honolulu.

 
 
Related Items:
Guǎngdōng 廣東
Huìzhōu 惠州