Presented to the Abbot of Qingliangshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾西滿

Presented to the Abbot of Qingliangshan
Su Shi 1036-1101

Following the Rhymes (of an Old Poem) and 
Presented to the Abbot of Qingliangshan

Crossing the Huai and entering the Luo,
The terrain becomes so dusty;
As I lift my fan against a west wind
Intent on convering my with dirt.
I can only marvel at the cloud-shrouded mountain
That never changes color:
But of course he knows that it is a single moon
That is reflected in a thousand rivers.
If one has a peaceful mind and the Way,
Then old age can be good.
If one responds to objects without emotion
Then one's phrasing will be fresh.
He sends me off in a long boat
Fashioned from a single reed,
And laughs at how the snowy waves,
Fill the collars of my robe.
 
Cì Yùn Zèng Qīngliáng Zhǎnglǎo
Sū Shì 1036-1101

Guò huái rù luò dì duō chén,
Jǔ shàn xīfēng yù wū rén。
Dàn guài yún shān bù gǎi sè,
Qǐ zhī jiāng yuè jiě fēn shēn。
Ānxīn yǒu dào nián yán hǎo,
Yù wù wú qíng jù fǎ xīn。
Sòng wǒ cháng lú zhōu yī yè,
Xiào kàn xuě làng mǎn yī jīn。
 
Translator: Beata Grant

Notes:
In May, 2008 the Qingliangsi on Qingliangshan in Nanjing is no more a temple. One building remains but it has been turned into a pottery studio for tourists.

From Beata Grant's Mount Lu Revised, Buddhism in the Life and Writings of Su Shih, University of Hawaii Press/Honolulu.

Finding: SSSC 7:2456

 
 
Related Items:
Qīngliángshān 清凉山
 
Qīngliángsì Nánjīng 清凉寺南京
 
Jiāngsū 江蘇
Nánjīnɡ 南京