Requesting Buddhist Rosarybeads: Presented To Abbot Shi Of Nan Chan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾Requesting Buddhist Rosarybeads: Presented To Abbot Shi Of Nan Chan
Su Shi 1036-1101

Wishing to request a rosary from you sir,
I take the opportunity for an excursion late in life.
I am still unable to teach about the thousand Buddhas.
So I must continue being taught by the thousand Buddhas.
Confusians base thir predictions on the principle of change.
Its many hexagrams like the peaks of the ...
Daoists preserve within them the male and the female,
As they watch the metal dragon and wood tiger unfold.
I am old and am unable to do these things,
Countless, all lost in a single breath.
Quietly sitting, I observe the changing of this dusty world,
Coming and going, created and destroyed eighty times.
How tiny and insignificant this place I inhabit,
So shrunken and small as if within a cocoon.
If I should ever return from my exile on the sea,
The waters of Penglai will seem limpid and shallow.
 
Qǐ Shùzhū Zèng Nánchán Shílǎo
Sū Shì 1036-1101

Cóng jūn mì shùzhū,
Lǎo jìng zhàng xiāoqiǎn.
Wèi gǎn zhuǎn qiān fó,
Qiě cóng qiān fó zhuǎn.
Rúshēng tuī biànhuà,
Qián cè shù dà yǎn.
Dàoshi shǒu xuán pìn,
Lóng hǔ kàn shū juàn.
Wǒ lǎo ān néng wéi,
Wàn jié fù yì chuǎn.
Mò zuò yuè chén jiè,
Wǎng lái bāshí fǎn.
Qūqū wǒ suǒ jì,
Cù suō cán zài jiǎn.
Shì cóng hǎi shàng huí,
Pénglái yòu qīng qiǎn.
 
Translator: Beata Grant

Notes:
Finding: SSSC 7: 2432-2433

From Beata Grant's Mount Lu Revised, Buddhism in the Life and Writings of Su Shih, University of Hawaii Press/Honolulu.

 
 
Related Items: