Crossing the Yangtze


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Morning Baozi after crossing Changjiang at Zhenjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

丁仙芝Crossing the Yangtze
Ding Xianzhi fl. 713-741

My oars of cassia I gaze from midstream
The sky and waves and both shores are clear
The treeline parts at the Yangtze ferry
Hills rise up from the Junzhou walls
The edge of the sea is dark and silent
A chill wind comes from the river's cold
Again I hear maple leaves falling
The brittle sounds of another autumn
 
Dù Yángzǐ Jiāng
Dīng Xiānzhī fl. 713-741

Guì jí zhōng liú wàng,
Kōng bō liǎng àn míng.
Lín kāi Yángzǐ yì,
Shān chū Rùnzhōu chéng.
Hǎi jìn biān yīn jìng,
Jiāng hán shuò chuī shēng.
Gèng wén fēng yè xià,
Xīlì dù qiū shēng.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From the book Poems of the Masters, China's Classic Anthology of Tang and Song Dynasty verse. One of the best, if not "the best", books of general translations of Chinese poetry. Wonderfully detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items:
Jīnshān 金山
 
Jīnshānsì (Jiāngtiānsì) 金山寺 (江天寺)
 
Chángjiāng Zhènjiāng 長江鎮江
Jiāngsū 江蘇