Morning Court at Daming Palace


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

賈至Morning Court at Daming Palace
Jia Zhi 718-772

Silver lanterns light the sky along imperial streels
In spring forbidden walls turn bright green at dawn
Countless hanging catkins veil the painted gates
A hundred twittering orioles encircle Jianzhang Court
The sounds of swords and pendants echo up jade steps
Every robe and hat is lined with incense soot
And bathed in waves of grace at Phoenix Pond
And daily stained with ink in the service of our lord
 
Zǎo Cháo Dàmínggōng
Jiǎ Zhì 718-772

Yín zhú cháo tiān zǐ mò cháng,
Jìnchéng chūnsè xiǎo cāngcāng.
Qiān tiáo ruò liǔ chuí qīng suǒ,
Bǎi zhuǎn liúyīng rào Jiànzhāng.
Jiàn pèi shēng suí yù chí bù,
Yīguān shēn rě yù lú xiāng.
Gòng mù ēnbō fèngchí shàng,
Zhāozhāo rǎn hàn shì jūnwáng.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From Poems of the Masters, one of the best books of general translations of Chinese poems into English. detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items:
Chángān 長安
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)