New Bamboo at East Lake


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

陸游New Bamboo at East Lake

Lu You 1125-1210

I planted thorns and built a fence to keep them safe
Their growing emerald canes shimmer in the ripples
Autumn arrives first where a breeze cools the earth
The summer sun overhead is far away at noon
They make a rustling sound as they discard their wrappers
And cast spindly shadows as they put forth new branches
I plan to visit often as soon as I stop working
And take my mat and pillow when I go
 
Dōnghú Xīn Zhú

Lù Yóu 1125-1210

Chā jí bián lí jǐn hùchí,
Yǎng chéng hán bì yìng liányī.
Qīng fēng lüè dì qiū xiān dào,
Chì rì xíng tiān wǔ bù zhī.
Jiě tuò shí wén shēng sùsù,
Fàng shāo chū jiàn yǐng lílí.
Guān xián wǒ yù pín lái cǐ,
Zhěndiàn réng jiào dàochù suí.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From Poems of the Masters, one of the best books of general translations of Chinese poems into English. detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items: