Aboard a Boat on a Moonlit Night


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Small boat on Xihu, Hangzhou

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

戴復古

滿

Aboard a Boat on a Moonlit Night
Dai Fugu 1167-1248

Moonlight fills the boat and floods an empty sky
Night air pours across the green and glassy water
Ideas for a poem away in the shadows of the mast
My dream spirit rows to the sound of the scull
Stars are scattered on the jade-colored lake
Wild geese cry out in the water-pepper wind
A few fishing lanterns mark the ancient shore
Dew drips from paulownias on Broken Arch Bridge
 
Yuè Yè Zhōu Zhōng
Dài Fùgǔ 1167-1248

Mǎn chuán míng yuè jìn xū kōng,
Lǜ shuǐ wú hén yè qì chōng.
Shī sī fú chén qiáng yǐng lǐ,
Mèng hún yáo zhuài lǔ shēng zhōng.
Xīngchén lěngluò bì tán shuǐ,
Hóngyàn bēi míng hóng liǎo fēng.
Shù diǎn yú dēng yī gǔ àn,
Duàn qiáo chuí lù dī wútóng.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From Poems of the Masters, one of the best books of general translations of Chinese poems into English. detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江