Lake View Pavilion


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Lake View Pavillion by West Lake in Hangzhou

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

蘇軾

(
)


(
)

(
)Lake View Pavilion
        Su Shi 1036-1101

I
Dark clouds, like overturned ink, all but blacked out the hills;
White rain, like bouncing pearls, splashed around into the boat.
A sudden gale from ground up blew it all away:
At the foot of Lake View Pavilion the water looks the same as the sky.

II
Fish and turtles released chase the human steps;
Lotus flowers unpossessed blossom all over the place.
With lake as pillow I can see the mountains undulate;
My sailboat untethered, I go with the moon for a ride.

V
Complete hermitage unattained, I have to be content with the second best.
But is it still possible to obtain a lasting leisure than temporary?
Now I have no home to return to, where else can I be?
Even my hometown does not have such beautiful mountain and lake
 
Wànghú Lóu Zuì Shū
Sū Shì 1036-1101

Qí Yī
Hēi yún fān mò wèi zhē shān,
Bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán.
Juǎn dì fēng lái hū chuī sàn,
Wànghú Lóu xià shuǐ rú tiān.

Qí Èr
Fàngshēng yú biē zhú rén lái,
Wú zhǔ júhuā dàochù kāi.
Shuǐ zhěn néng lìng shān fǔ yǎng,
Fēng chuán jié yǔ yuè páihuái.

Qí Wǔ
Wèi chéng xiǎo yǐn liáo zhōng yǐn,
Kě dé cháng xián shèng zàn xián.
Wǒ běn wú jiā gèng ān wǎng,
Gùxiāng wú cǐ hǎo hú shān.
 
Translator: Charles Q. Wu 吳千之

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Wànghúlóu 望湖樓
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江