To Liu Yuxi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Old man in old Luoyang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易To Liu Yuxi
Bai Juyi 774-846

In length of days and soundness of limb 
        you and I are one;
Our eyes are not wholly blind
        nor our ears quite deaf.
Deep drinking we lie together
        fellows of a spring day;
Or gay-hearted boldly breaking 
        into gatherings of young men.
When, seeking flowers
        we borrowed his horse
                the Governor was vexed;
When
        to play on the water
                we stole his boat
                        the Duke of Qin was sore.
I hear it said that in Luoyang people are all shocked,
And call us by the name of 'Liu and Bai
        those two mad old men'.
 
Zèng Mèngdé
Bái Jūyì 772-846

Nián yán lǎo shǎo yǔ jūn tóng,
Yǎn wèi quán hūn ěr wèi lóng.
Fàng zuì wò wéi chūn rì bàn,
Chèn huān xíng rù shào nián cóng.
Xún huā jiè mǎ fán Chuān shǒu,
Nòng shuǐ tōu chuán nǎo Lìnggōng.
Wén dào Luò chéng rén jìn guài,
Hū wéi Liú Bái èr kuáng wēng.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Hénán 河南
Luòyáng 洛陽