The Five String


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

·

白居易The Five String
Bai Juyi 774-846

The singers have hushed their notes of thrill songs;
The red sleeves of the dancers are motionless.
Old Zhao hugs his five-stringed lute;
Then his fingers dart, as he holds it close to his breast.
The loud notes swell and scatter abroad;
'Sa, sa', like wind blowing the rain.
The soft notes dying almost to nothing;
'Qie, qie', like the voice of ghosts talking.
Now as glad as the magpie's lucky song;
Again bitter as the gibbon's onimous cry.
His ten fingers have no fixed note;
Up and down--gong, zhi, and yu.
And those who sit and listen to the tune he plays
Of soul and body lose the mastery.
And those who pass that way as he plays the tune
Suddenly stop and cannot raise their feet.
 
Qín Zhōng Yín Shí Shǒu: Wǔ Xián
Bái Jūyì 774-648

Qīng gē qiě bà chàng,
Hóng mèi yì tíng wǔ.
Zhào sǒu bào wǔ xián,
Wǎnzhuǎn dāng xiōng wǔ.
Dà shēng cū ruò sàn,
Sàsà fēng hé yǔ.
Xiǎo shēng xì yù jué,
Qièqiè guǐ shén yǔ.
Yòu rú què bào xǐ,
Zhuǎn zuò yuán tí kǔ.
Shí zhǐ wú dìng yīn,
Diāndǎo gōng zǐ yǔ.
Zuò kè wén cǐ shēng,
Xíng shén ruò wú zhǔ.
Xíng kè wén cǐ shēng,
Zhù zú bù néng jǔ.
Jiējiē sú rén ěr,
Hào jīn bú hǎo gǔ.
Suǒyǐ lǜ chuāng qín,
Rìrì shēng chéntǔ.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西