Remembering Golden Bells


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Unknown tomb near Donglinsi, Lushan, Jiangsi

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易Remembering Golden Bells
Bai Juyi 774-846

Ruined and ill--a man of two score;
Pretty and guileless--a girl of three.
Not a boy--but still better than nothing:
To soothe one's feeling--from time to time a kiss!
There came a day--they suddenly took her from me;
Her soul's shadow wandered I know not where.
And when I remember how just at the time she died
She lisped strange sounds, beginning to learn to talk,
Then I know that the ties of flesh and blood
Only bind us to a load of grief and sorrow.
At last, by thinking of the time before she was born,
By thought and reason I drove the pain away.
Since my heart forgot her, many days have passed
And three times winter has changed to spring.
This morning, for a while, the old grief came back,
Because, in the road, I met her foster-nurse.
 
Niàn Jīnluánzǐ Èr Shǒu, Qí Yī
Bái Jūyì 774-846

Shuāi bìng sìshí shēn,
Jiāo chī sān suì nǚ.
Fēi nán yóu shèng wú,
Wèi qíng shí yì fǔ.
Yìzhāo shě wǒ qù,
Hún yǐng wú chùsuǒ.
Kuàng lìng yāozhá shí,
Ǒuyǎ chū xué yǔ.
Shǐ zhī gǔròu ài,
Nǎi shì yōu bēi jù.
Wéi sī wèi yǒu qián,
Yǐ lǐ qiǎn shāng kǔ.
Wàng huái rì yǐ jiǔ,
Sān dù yí hán shǔ.
Jīnrì yī shāngxīn,
Yīn féng jiù rǔmǔ.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Dōnglínsì (East Forest Temple) 東林寺
 
Jiāngxī 江西