After Lunch


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Scene near Bai Juyi's shack on Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易西After Lunch
Bai Juyi 772-846

After lunch--one short nap;
On waking up--two cups of tea.
Raising my head, I see the sun's light
Once again slanting to the southwest.
Those who are happy regret the shortness of the day;
Those who are sad tire of the year's sloth.
But those whose hearts are devoid of joy or sadness
Just go on living, regardless of 'short' or 'long'.
 
Shí Hòu
Bai Juyi 772-846

Shí bà yī jiào shuì,
Qǐlái liǎng ōu chá.
Jǔ tóu kàn rì yǐng,
Yǐ fù xīnán xiá.
Lè rén xī rì cù,
Yōu rén yàn nián shē.
Wú yōu wú lè zhě,
Cháng duǎn rèn shēngyá.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江