Having Climbed to the Topmost Peak of the Incense-burner Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Xianglufeng peak viewed on trail from Donglinsi to Kuling

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易Having Climbed to the Topmost Peak of the Incense-burner Mountain
Bai Juyi 772-846

Up and up, the Incense-burner Peak!
In my heart is stored what my eyes and ears perceived.
All the year--detained by official business;
Today at last I got a chance to go.
Grasping the creepers, I clung to dangerous rocks;
My hands and feet--weary with groping for hold.
There came with me three of four friends,
But two friends dared not go further.
At last we reached the topmost crest of the Peak;
My eyes were blinded, my soul rocked and reeled.
The chasm beneath me--ten thousand feet;
The ground I stood on, only a foot wide.
If you have not exhausted the scope of seeing and hearing,
How can you realize the wideness of the world?
The waters of the River looked narrow as a ribbon,
Peng Castle smaller than a man's fist.
How it clings, the dust of the world's halter!
Coming home I thought this over and sighed;
Then, with lowered head, came back to the Ants' Nest.
 
Dēng Xiānglú Fēng Dǐng
Bái Jūyì 772-846

Tiáo tiáo Xiānglúfēn,
Xīn cún ěr mù xiǎng.
Zhōngnián qiān wùyì,
Jīnrì fāng yì wǎng.
Pān luó tà wēi shí,
Shǒuzú láo fǔyǎng.
Tóng yóu sān sì rén,
Liǎng rén bù gǎn shàng.
Shàng dào fēng zhī dǐng,
Mù xuàn shén huǎnghuǎng.
Gāodī yǒu wàn xún,
Kuòxiá wú shù zhàng.
Bù qióng shì tīng jiè,
Yān shí yǔzhòu guǎng.
Jiāngshuǐ xì rú shéng,
Pénchéng xiǎo yú zhǎng.
Fēn wú hé xièxiè,
Wèi néng tuō chényāng.
Guīqù sī zì jiē,
Dī tóu rù Yǐrǎng.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山
 
Jiāngxī 江西
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山