Invitation to Xiao Chushi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of abandoned Zhongxian, March, 2003

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易

滿

Invitation to Xiao Chushi
Bai Juyi 772-846

Within the Gorges there is no lack of men;
They are people one meets, not people one cares for.
At my front door guests also arrive;
They are people one sits with, not people one knows.
When I look up, there are only clouds and trees;
When I look down--only my wife and child.
I sleep, eat, get up or sit still;
Apart from that, nothing happens at all.
But beyond the city Xiao the hermit dwells, 
And with him at least I find myself at ease.
For he can drink a full flagon of wine
And is good at reciting long-line poems.
Some afternoon, when the clerks have gone home,
At a season when the path by the river bank is dry,
I beg you, take up your staff of bamboo-wood
And find your way to the parlour of Government House.
 
Zhāo Xiāo Chǔshì
Bái Jūyì 772-846

Xiá nèi qǐ wú rén?
Suǒ féng fēi suǒ sī.
Mén qián yì yǒu kè,
Xiāng duì bù xiāng zhī.
Yǎng wàng dàn yún shù,
Fǔ gù wéi qī'ér.
Qǐn shí qǐ jū wài,
Duānrán wú suǒ wéi.
Dōngjiāo Xiāo Chǔshì,
Liáo kě yǔ kāi méi.
Néng yǐn mǎn bēi jiǔ,
Shàn yín cháng jù shī.
Tíng qián lì sàn hòu,
Jiāng pàn lù gàn shí.
Qǐng jūn xié zhú zhàng,
Yí fù jùn zhāi qī.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Sānxiá 三峽
Zhōngxiàn Zhōngzhōu 忠縣 忠州