The Spring River


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of Changjiang from Bai Juyi's Temple in Zhongxian

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易The Spring River
Bai Juyi 772-846

Heart and cold
        dusk and dawn have crowded one upon the other;
Suddenly I find it is two years since I came to Zhongzhou.
Through my closed doors 
        I hear nothing but the morning and everning drum;
From my upper windows 
        all I see is the ships that come and go.
In vain the orioles tempt me with their song 
        to stray beneath the flowering trees;
In vain the grasses lure me 
        by their colour to sit beside the pond.
There is one thing and one alone I never tire of watching--
The spring river 
        as it trickles over the stones and babbles past the rocks. 
 
Chūn Jiāng
Bai Juyi 772-846

Yán liáng hūn xiǎo kǔ tuī qiān,
Bùjué Zhōngzhōu yǐ èr nián.
Bì gé zhǐ tīng zhāo mù gǔ,
Shàng lóu kōng wàng wǎnglái chuán.
Yīng shēng yòuyǐn lái huā xià,
Cǎo sè jù liú zuò shuǐ biān.
Wéi yǒu chūn jiāng kàn wèi yàn,
Yíng shā rào shí lù chán yuán.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Dōngpōlù Zhōngxiàn 東破路 忠縣
Zhōngxiàn Zhōngzhōu 忠縣 忠州