The Hat Given to the Poet by Li Qian


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易


The Hat Given to the Poet by Li Qian
Bai Juyi 772-846

Long ago to a white-haired gentleman
You made the present of a black gauze hat.
The gauze hat still sits on my head;
But you already are gone to the Nether Springs.
The thing is old, but still fit to wear;
The man is gone and will never be seen again.
Out on the hill the moon is shining tonight
And the trees on your tomb are swayed by the autumn wind.
 
Gǎn Jiù Shāmào
Mào jí gù Lǐ shìláng suǒ zèng

Bái Jūyì 772-846

Xī jūn wūshā mào,
Zèng wǒ báitóu wēng.
Mào jīn zài dǐng shàng,
Jūn yǐ guī tián zhōng.
Wù gù yóu kān yòng,
Rén wáng bù kě féng.
Qíshān jīnyè yuè,
Fén shù zhēng qiūfēng.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

Notes:
Now old Bai...who's wearing the hat now?! Is it with you in your nether-world?

 
 
Related Items:
Xiāngshān (Dōngshān) Lóngmén 香山 (東山)
 
Xiāngshānsì 香山寺
 
Hénán 河南
Lóngmén Shíkū 龍門石窟
Luòyáng 洛陽
Luòyáng Gǔchéng 洛陽古城
Luòyáng Mǔdàn 洛陽牡丹