On Hearing Someone Singing a Poem by Yuan Zhen


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Faded memories of Buddhas at Longmen Caves, Luoyang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易
On Hearing Someone Singing a Poem by Yuan Zhen
Bai Juyi 772-846

No new poems his brush will trace;
    Even his fame is dead.
His old poems are deep in dust
    At the bottom of boxes and cupboards.
Once lately, when someone was singing,
    Suddently I heard a verse--
Before I had time to catch the words
   A pain had stabbed my heart. 
 
Wén Gēzhě Chàng Wēizhī Shī
Bái Jūyì 772-846

Xīn shī juébǐ shēngmíng xiē,
Jiù juàn shēng chén qièsì shēn.
Shí xiàng gē zhōng wén yī jù,
Wèi róng qīngěr yǐ shāngxīn.
 
Translator: Arthur Waley 亞瑟·魏黎

 
 
Related Items:
Xiāngshān Běijīng 香山 北京
 
Fèngxiānsì 奉先寺
 
Hénán 河南
Lóngmén Shíkū 龍門石窟
Luòyáng 洛陽