Reasons


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

空海   Reasons
Kukai 774-835
 
Guò Yīn Zhī Shī
Kon̄g Hǎi 774-835

Mòdào cǐ huá jīnnián fā,
Yīng zhī wǎng suì xià zhòngyīn.
Yīnyuán xiāng gǎn zhīgàn sǒng,
Hékuàng jìnrì yù cǎochūn.
 
Translator:

 
 
Related Items: