On Shaolinsi


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

白居易On Shaolinsi
 
Shàolínsì Tí
Shān jī tián yī liù qī xián,
Qiān fāng tà cuì nòng chán yuán.
Jiǔ lóng tán yuè luò bēi jiǔ,
Sān pǐn sōng fēng piǎo guǎn xián.
Qiáng jiàn qiě yí yóu shèng dì,
Qīng liáng bù jué guò yán tiān.
Shǐ zhī jià hè chéng yún tiān,
Bié yǒu xiāo yáo dì shàng xiān.
 
Translator:

 
 
Related Items:
Sōngshān 嵩山
 
Shàolínsì 少林寺
 
Hénán 河南