In The Mountains


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Daoist temple ruin on Maoshan, Jiangsu

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

宋無鹿In The Mountains
        Songwu 1260-1340

At mid mountain
        wood cutters chop chop,
A stream
        spring grass
                a flock of deer.
People gather sesame herbs
        in turquoise twilight,
Cinnabar hearth 
        stone altar
                empty white clouds...
 
Shānzhōng
Sōngwú 1260-1340

Bàn lǐng sōng shēng qiáokè fēn,
Yī xī chūncǎo lù chéngqún.
Cǎi zhī rénrén chuì wēi qù,
Dānzào shítán kōng báiyún.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Máoshān 茅山
 
Èrmáoshān Xīpōyízhǐ 二茅山西坡遺
 
Jiāngsū 江蘇