The Phoenix Bird Tower


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Narrow lane on Fenghuangshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白使

The Phoenix Bird Tower
        Li Bo 699-762

Here once on Phoenix Bird Tower
        the phoenix birds came to rest,
Now the birds are gone, the tower empty
        only the river flows aimlessly on.
Here where the garden of Wu palace bloomed
        deep grass hides the paths,
Where the kings of Jin vaunted their regalia
        is only an old hill.
I see the three peaks hang aloft
        as though half dropped from the sky,
And the river divide in two streams
        holding the White Heron Island between.
But the floating clouds cover the sun,
And the city of Changan is lost in distance and gloom.

 
Dēng Jīnlíng Fènghuángtái
Lǐ Bó 699-762

Fènghuángtái shàng fènghuáng yóu,
Fèng qù tái kōng jiāng zìliú.
Wúgōng huācǎo máiyōu jìng,
Jìndài yīguān chéng gǔ qiū.
Sān shān bàn luò qīngtiān wài,
Èr shuǐ zōngfēn Báimùzhōu.
Zōng wèi fúyún néng bìrì.
Chángān bùjiàn shǐrén chóu.

 
Translator: Shigeyoshi Obata 小畑薰良

Notes:
Jinling is the old name for Nanjing.

This poem is Li Bo's complementary imitation of Cui Hao's poem, "Huanghelou, Yellow Crane Tower.

李白懷才不遇,離京南遊,在金陵遊了鳳凰台,大發對朝庭的牢騷,作了這首名詩。他顯然以天下賢才(包括他自己)比作鳳凰;賢才不被重用,剩個空台伴著寂寞的東流水了。三四句歎息三國吳宮只剩野草閑花,已經難覓舊徑,晉朝的貴族則都埋在古墓裏了。五六句寫臺上看到的景物;三山遠隔雲煙,如在天外;白鷺洲被大江沖割爲濛濛沙洲。最後歎息報國無門,愁悶萬端,是美麗的金陵風物爲李白暫時解說了苦惱。

 
 
Related Items:
Fènghuángshān Nánjīng 鳳凰山 南京
 
Gǔwǎguānsì 古瓦官寺
 
Báilùzhōu 白鷺洲
Fènghuángtái 鳳凰臺
Jiāngsū 江蘇
Nánjīnɡ 南京