Climbing Omei Mountain


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


View of Wanfoding from Jinding on Emeishan

Slideshow  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白

Climbing Omei Mountain
        Li Bai 699-762

The land of Shu 
        has many mountains of Immortals,
Omei is far beyond compare.
Circling around
        I try to climb to a viewpoint.
Wondrous indeed! 
        How can one comprehend it?

The blue mists support me
        the sky opens out;
Colors conmingle
        is it a painted picture?
In the's rays 
        the violet cloud palace enchants me;
And thus I gain
        the fortune teller's "embroidered bag".

From the midst of the cloud
the tones of a white jade flute;
Upon a rock
        the thrumming of a rare zither.
Through all my life 
        I have had these small delights;
I gaily laugh
        from now on...nothing more.

The misty ravines
        as if in my very eyes!
Ties to this dusty world 
        are suddenly gone.
If I should meet 
        the Immortal riding the goat,
Hand in hand 
        we would soar high above the white sun.

 
Dēng Éméishān
Lǐ Bái 699-762

Shǔguó duō xiānshān,
Éméi miǎo nán pǐ.
Zhōuliú shì dēng lǎn,
Jué guài ān kě xī.
Qīngmíng yǐtiān kāi,
Cǎi cuòyí huà shān.
Léngrán zǐ xiá shǎng,
Guǒ de jǐnnáng shù.
Yún jiān yín qióngxiāo,
Shí shān nòng bǎo sè.
Píngshēng yǒu wēi shàng,
Huānxiào zìcí bì.
Yānróng rú zài yán,
Chénlèi hū xiāng shī.
Tǎng féng qí yáng zí,
Xiéshǒu líng bái rì.

 
Translator: Dryden Phelps, Mary Willmott 翻譯

Notes:
Perhaps Li Bai never climbed Emeishan, but at the very least he climbed it in his heart.

 
 
Related Items:
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Wànniánsì Émeishān 萬年寺 峨眉山
 
Chéngdū 成都
Sìchuān 四川