Cracking Thunder


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Scattered flowers after storm

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

徐葆光

穿

Cracking Thunder
        Xu Baoguang 1671-1740

No doubt I've come to Thunder Country,
Today the monster beats its drums!
Suffocating heat and humidity dissipate,
In the typhoon's eye the air is still.
Frightened mice scurry about the room,
In the eves a tiger growls.
He must be irritated and furious,
My hair flaps and small things fly sideways.

 
Wén Léi
Xú Bǎoguāng 1671-1740

Yí dào wú léi guó,
Jīnzhāo kuí gǔ míng.
Yánhuāng zhēng jiàn jiě,
Jùmǔ qì quán píng.
Chuān wū shǔ duō jì,
Xún yán hǔ yǒu shēng.
Gèng xū fán yī nù,
Wēi wù zhèng zòng héng.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Fukushuen 福州園
Naha 那霸
Okinawa 沖繩
Ryukyu Kingdom 琉球王国