Seeing Off Recluse Wen to Huangshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Huangshan after a winter snowstorm

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

李白
Seeing Off Recluse Wen to Huangshan
Seeing Off Recluse Wen to Huangshan, 
to His Old Home On White Goose Peak

        Li Bai 699-762

Huangshan, four thousand ren tall,
Thirty two lotus peaks.
Cinnabar crags crush granite pillars,
Lotus and golden hibiscus blosoms.
Once I scaled her towering summit,
Below spied Tianmushan's pines.
Traces still remain of Sylphs 
        who refined jade there
                sprouted wings and flew off.
Now by chance I learn that
        like Wen Boxue* you depart alone.
You have gathered verse blossoms
        on the Five Marchmonts,
Scaled heights accomplished much.
Now you leave
        to rest of White Goose Peak,
Thirstily drink from your cinnebar spring.
When the wind howls I will come,
With an adjustable hook and ladder truck.
Go Go
        east to Lingyang,
Fly Fly 
        to the fragrant laurel crowd.
Fording streams thirty or more,
Over blue cliffs blocking the clear sky.
Someday we shall meet again,
Crossing the rainbow bridge.


 
Sòng Wēn Chǔshì Gui Huángshān
Sòng Wēn Chǔshì Gui
HuángshānBái Éfēng Jiùjū

Lǐ Bái 699-762

Huángshān sìqiān rèn,
Sānshíèr liánfēng.
Dān yá jiā shízhù,
Hàndàn jīn fúróng.
Yī xī shēng júedǐng,
Xià kuī Tiānmù sōng.
Xiānrén liàn yù chù,
Yǔhuà liú yú zōng.
Yì wén Wēn Bóxuě,
Dù wǎng jín xiāngféng.
Cǎi Xiù cí Wǔyuè,
Pānyán lì wàn zhòng.
Guīxiū Báiéfēng,
Kě yǐn dānshā jǐng.
Fēng chuī wǒ shí lái,
Yúnchē ěr dāng zhěng.
Qù qù Língyáng dōng,
Xíng xíng fāng guì cóng.
Huí xī shíliù dù,
Bì zhàng jìn qíngkōng.
Tārì hái xiāng fǎng,
Chéng qiáo niè cǎihóng.

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
*Wen Boxue, mentioned by Zhuang Zi as a wise scholar contemporary with Confucius.

From the peak of Huangshan it is possible, on a clear day, to look down on neighboring Tianmushan, Heaven Eyes Mountain, to the east in Zhejiang Province.

 
 
Related Items:
Huángshān, Yellow Mountain 黃山
Tiānmùshān 天目山
 
Ānhuī 安徽
Zhèjiāng 浙江