Sketches From My Rambles On Mount Emei


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Emeishan's Golden Summit emerging after rain

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

柳亞子
Sketches From My Rambles On Mount Emei
        Zhang Yuzhi

From the Spirit Cliff
        a lone trail leads into green dusk;
After the rain the tan flower's fragrance
        comes from over the stream.
Away from the world
        I long to steal only a half day's leisure;
Instead
        I stroll around the balcony
                bent on seeking a poem.

Four and twenty years
        and climbing the Golden Summit!
The six and twenty Azure City peaks
        are small beside it.
I scratch my head
        and chat with heaven barely a foot away;
I laugh aloud
        as underneath my feet the white clouds surge.

 
Éméi Yóucǎo
Liú Yùbō
Shī huái dàn dàng rèn qīng yín,
Yún jìng fēng shū yuè zài lín.
Wǒ xìng qīnglián tóng lǎng bào,
Bàn lún qiū yǐng dào ērjīn.

Qīshísì líng shàng jīndǐng,
Sānshíliù fēng xiǎo qīng chéng.
Sāoshǒu wèn tiān zhēn zhǐchǐ,
Xiào yú zúdǐ bái yún shēng.
 
Translator:

 
 
Related Items:
Éméishān, Moth Eyebrow Mountain 峨嵋山
 
Jīndǐngsì Éméishān 金頂寺 峨眉山
 
Sìchuān 四川