On The Han River Flood


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


On the Han River, just below Xiangyang, nearing Lumenshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

王維

On The Han River Flood
        Wang Wei 699-759

On the Chu Border
        three rivers meet,
Nine branches join at Jing Gate.
The river flows to the horizon,
On its surface
        mountains come and go.
Cities float on the shores,
Great waves shake the heavens.
Xiangyang, what a lovely day,
Keeps this mountain man drunk all day!

 
Hànjiāng Línfàn
Wáng Wéi 699-759

Chūsāi sān Xiāng jiē,
Jīngmén jiǔpài tōng.
Jiāngliú tiāndì wài,
Shānsè yǒu wú zhōng.
Jùn yì fú qiān pǔ,
Bōlán dòng yuǎn kōng.
Xiāngyáng hǎo fēng rí,
Liú zuì yǔ shān wēng.

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
The three rivers Wang Wei mentions must be the 湘江 Xiangjiang in Hunan and 漢江 Hanjiang in Hubei both of which empty into the 長江 Changjiang, near but not at 荊門 Jingmen in Jingzhou, Hubei. Actually the Xiang empties into 洞庭湖 Dongting Lake in Hunan, which empties in turn into the 長江 Changjiang. The 漢江 Hanjiang enters the Changjiang at 武漢 Wuhan. Wang Wei wrote this poem on the Han River by 襄陽 Xiangyang, Hubei.

 
 
Related Items:
Lùménshān 鹿門山
 
Hànjiāng 漢江
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)