Zhùshèngsì


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

祝圣寺原名迎释寺,又名钵盂庵,明嘉靖年间陈流钊建. 清光绪年间,虚云和尚扩建寺院,立十方丛林,开禅接众,恢复迦叶道场. 同时,虚云又亲自在国内外募化功德,敛积建筑资金. 后进京请领《龙藏》, 光绪帝赐赠钵盂山迎禅寺为“护国祝圣寺” 自此,该寺便成为鸡山佛教十方丛林的大刹.

1912年孙中山先生赐匾“饮光俨然”,梁启超赐匾“灵岳重辉”.


 
 
Related Items:
Xū Yún 1840-1959 虛雲
 
Jīzúshān 雞足山
 
Yúnnán 雲南